Oshibori\’s Weblog

99 minus one

Keterbatasan Selain Allah

Posted by oshibori pada Agustus 15, 2007

46:4
Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah; perlihatkan kepada-Ku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini atau adakah mereka berserikat (dengan Allah) dalam (penciptaan) langit? Bawalah kepada-Ku Kitab yang sebelum (Al Qur’an) ini atau peninggalan dari pengetahuan (orang-orang dahulu), jika kamu adalah orang-orang yang benar”.

Iklan

Posted in Ayat, Langit, Lap Hangat, Manusia, Naas, Universe | Leave a Comment »

Pemeliharaan Ruang dan Waktu

Posted by oshibori pada Agustus 15, 2007

35:41
Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap; dan sungguh jika keduanya akan lenyap tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.

44:7
Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu adalah orang yang meyakini.

46:3
Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Posted in Ayat, Bumi, Langit, Lap Hangat, Manusia, Naas, Universe | Leave a Comment »

Al Qur’an yang Lengkap

Posted by oshibori pada Agustus 3, 2007

17:89
Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al Qur’an ini
tiap-tiap macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali
mengingkari (nya).
30:58
Dan sesungguhnya telah Kami buat dalam Al Qur’an ini segala macam perumpamaan
untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat,
pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata: “Kamu tidak lain hanyalah orang-orang
yang membuat kepalsuan belaka”.
39:27
Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi manusia dalam Al Qur’an ini setiap macam
perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran.

Kelengkapan sebagai pendukung Rahmat Bagi Semesta Alam.

Posted in Ayat, Bumi, Langit, Lap Dingin, Manusia, Matahari, Naas, Universe | 1 Comment »

Jiwa Sakinah

Posted by oshibori pada Agustus 3, 2007

89:27-30
Hai jiwa yang tenang.
Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridai-Nya.
Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hamba-Ku,
dan masuklah ke dalam surga-Ku.  

Posted in Ayat, Jiwa, Lap Dingin, Manusia, Naas, Nur | 1 Comment »

Hidup Manusia

Posted by oshibori pada Agustus 3, 2007

70:19
Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.

Posted in Ayat, Insan, Jiwa, Lap Hangat, Manusia, Naas | 1 Comment »

Naas

Posted by oshibori pada Agustus 3, 2007

114:1-6
Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.
Raja manusia.
Sembahan manusia.
dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,
yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia.
dari (golongan) jin dan manusia.

Posted in Ayat, Lap Dingin, Manusia, Naas | Leave a Comment »

Insan

Posted by oshibori pada Agustus 3, 2007

103:2
Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian,
32:7
Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai
penciptaan manusia dari tanah.
70:19
Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.

Posted in Ayat, Insan, Lap Dingin, Manusia | 1 Comment »

Basyaran

Posted by oshibori pada Agustus 3, 2007

18:110
Katakanlah: “Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang
diwahyukan kepadaku: “Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang Esa”.
Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan
amal yang shaleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah
kepada Tuhannya”.  

Posted in Ayat, Basyaran, Manusia | Leave a Comment »

Ganjalan terbesar bagi Muslimah

Posted by oshibori pada Agustus 3, 2007

4:1-3
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Posted in Ayat, Jiwa, Lap Dingin, Manusia, Naas | Leave a Comment »

Berserah Diri

Posted by oshibori pada Agustus 3, 2007

2:286
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo`a): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”.   

Posted in Ayat, Jiwa, Lap Dingin, Manusia, Naas | Leave a Comment »

Ujian Utama dari Kesabaran

Posted by oshibori pada Agustus 3, 2007

3:186
Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.

Ujian bagi kesabaran dan ketakwaan.

Posted in Ayat, Lap Dingin, Manusia, Naas | Leave a Comment »

Makhluk Hidup

Posted by oshibori pada Agustus 3, 2007

3:185
Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.

Ayat tersebut seakan-akan menggambarkan apa saja yang hidup atau bernyawa.

Sebab seringkali terjadi perdebatan yang menyatakan bahwa pohon tidaklah bernyawa, padahal bernafas tentunya bernyawa, dan pasti akan menemui kematiannya, pula yang bisa mati hanyalah yang bernyawa serta bernafas.

Secara ilmu pengetahuan, jelaslah pepohonan itu bernafas, bila siang oksigen (o2), bila malam carbondioksida (co2).

Posted in Ayat, Bumi, Jiwa, Lap Dingin, Manusia, Naas | Leave a Comment »

Diri Sejati

Posted by oshibori pada Agustus 3, 2007

86:1-4
Demi langit dan yang datang pada malam hari,
tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?,
(yaitu) bintang yang cahayanya menembus,
tidak ada suatu jiwa pun (diri) melainkan ada penjaganya.

Terasa seperti gambaran keterkaitan antara jiwa, hati kecil dan sang penjaga jiwa.

Posted in Ayat, Langit, Lap Dingin, Manusia, Nur | Leave a Comment »

Wawasan benda-benda langit

Posted by oshibori pada Agustus 3, 2007

85:1-10
Demi langit yang mempunyai gugusan bintang,
dan hari yang dijanjikan,
dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.
Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit.
yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar,
ketika mereka duduk di sekitarnya,
sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.
Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji,
Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.
Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka adzab Jahanam dan bagi mereka adzab (neraka) yang membakar.

Banyak sekali perdebatan mengenai Matahari dan Bumi yang didasarkan kepada ukuran wawasan Bumi dan Matahari nya saja, padahal ayat ini menjelaskan bahwa wawasan langit haruslah dipandang dari ukuran Gugus Bintang.

Dengan majunya ilmu pengetahuan teleskop, seharusnya sekedar Gugusan Bintang tempat Bumi kita ini bersemayam sudah dapat diamati, serta dapat dipakai sebagai patokan.

Ayat-ayat tersebut diatas, pula menceriterakan bagaimana Allah menyaksikan serta mempersiapkan siksa yang teramat pedih bagi para pelaku Embargo yang tidak mau bertobat.

Posted in Ayat, Langit, Lap Hangat, Manusia, Naas, Universe | Leave a Comment »

Jalan-jalan Langit

Posted by oshibori pada Agustus 3, 2007

51:7-9
Demi langit yang mempunyai jalan-jalan,
sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat,
dipalingkan daripadanya (Rasul dan Al Qur’an) orang yang dipalingkan.

Berkaitan dengan kebiasaan debat kusir masalah benda-benda langit.

Posted in Ayat, Bumi, Langit, Lap Dingin, Matahari, Naas, Universe | Leave a Comment »

Bumi mengelilingi Matahari

Posted by oshibori pada Agustus 3, 2007

Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada Abu Dzar r.a dan matahari telah terbenam. Artinya:”Apakah kamu tahu kemana matahari itu pergi?” Dia (Abu Dzar) menjawab:’Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu’. Beliau bersabda:”Sesungguhnya dia pergi lalu bersujud di bawah Arsy, kemudian minta izin lalu diizinkan baginya, hampir-hampir dia minta izin lalu dia tidak diizinkan. Kemudian dikatakan kepadanya; Kembalilah dari arah kamu datang, lalu dia terbit dari arah barat (tempat terbenamnya)” atau sebagaimana sabdanya.

Ada yang mengira hadis ini adalah hadis pendukung Matahari mengelilingi Bumi, padahal hadis ini menggambarkan sesungguhnya kiamat senantiasa sudah dekat.

Hal tersebut berkaitan dengan ciri-ciri akhir jaman, dimana bila terjadi dua gerhana pada bulan Ramadhan, maka dari hari jum’at ke juma’at selanjutnya akan gelap, saat terang kembali maka matahari jaraknya sudah dekat sekali dengan kepala.

Disini dapat dikatakan bahwa hari kiamat yang tiada siapapun mengetahui kapan akan datang kecuali hanya Allah saja, pada kenyataanya setiap hari matahari yang patuh tersebut menanti perintah untuk pelaksanaan hari kiamat.

Posted in Ayat, Bumi, Hadis, Lap Dingin, Matahari, Universe | Leave a Comment »

Hello world!

Posted by oshibori pada Juli 31, 2007

Selamat datang di 99’s Oshibori blog

Posted in Lap Dingin, Lap Hangat, Uncategorized | 1 Comment »